Close

Nabízíme

“Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.” Elbert Hubbard

Coaching

V době s nedostatkem zdrojů, jako jsou čas, peníze a pracovní síla, se jeví pro vedoucí pracovníky zvláště nutné přijmout koncepty a stanoviska, pomocí kterých může být podporována připravenost k výkonu lidí a zároveň může být podpořeno získání psychického a fyzického zdraví. Zvláště jsou vedoucí pracovníci vyzýváni k tomu, aby:

 • zacházeli ohleduplně s vlastní energií a silami, jakož i energií a silami jejich spolupracovníků
 • prováděli smysluplné zadávaní úkolů
 • nacházeli kreativní řešení rozporů a ambivalencí
 • přistupovali s přiměřenou odhodlaností k angažmá nebo je také kvalifikovaně ukončovali

Pro tyto úkoly nabízejí hypnosystemické koncepty cenné formy podpory. V rámci 1. Hypnosystemického Institutu Praha nabízíme vedoucím pracovníkům, odpovědným osobám a nositelům potenciálu podniků posilující kompetenci coachingu.


„Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život.“


Mental training - Mentální trénink

Existuje řada důvodů, která pro lidi ve (vysokém) výkonovém sportu i v různých (vysokých) aktivních povoláních, zvyšuje potřebu a důležitost zabývat se mentálními metodami tréninku. Některé z nich jsou zde zástupně vyjmenovány:

 • velká HUSTOTA VÝKONŮ (a stálé „měření“ této ve formě rankingu)
 • fyzický výkon a trénink je podnícen hranicemi vyčerpání
 • optimální procesy a METODY TRÉNINKU jsou všeobecně známé
 • enormní význam hospodářského odvětví SPORT a s tím spojený veřejný zájem
 • zvyšují dodatečný tlak na výkon
 • faktor PENÍZE, ÚČINEK VZORU a (finanční) IDEALIZACE úspěšných sportovců, umělců, manažerů apod. 

Pro zachování schopností optimálního výkonu se musí také povolání „sportovců“ přivést do životní formy, která přináší naplnění a podněcuje smysl. Toto je ve vrcholovém sportu velmi specifická výzva.      

Mentální formy tréninku nabízejí mnohostranné možnosti k optimalizaci vlastních schopností k výkonům a k vytváření vlastní osobnosti v životních prostorech.

Pro oblast takzvaného mentálního tréninku jsme v Institutu vyvinuli vlastní koncepty, které se nám v praxi osvědčují.


„Jsme to, co si myslíme. Vše z toho, co jsme, vzniká našimi myšlenkami. Myšlenkami tvoříme svět.“ Buddha


Supervize a týmové poradenství

Vývoj týmu

Hypnosystemické koncepty jsou obzvláště vhodné k tomu, aby podporovaly souhru lidí v týmu orientovaném na smysl a jejich výkon. Hypnosystemický Institut Praha poskytuje nabídky, které podporují schopnosti k lepším výkonům týmů, tzn. převážně vývoj produktů, procesů a struktur, jakož i týmové kultury.


„Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.“ Buddha


Řízení a rozvoj organizací – podpora managementu a vedoucích pracovníků

Známé modely vedení, zdůrazňující obyčejné selektivně jednotlivé parametry, které jsou relevantní pro tvorbu komunikace.

K tomu patří koncepty orientující se na:

 • orientaci na cíl
 • charismatické vystupování
 • participativní modely vedení
 • představy o vedení jako pravidla pro vítěze

Tyto aspekty jsou sice relevantní, ale přehlížejí, že vedení ztvárňuje úlohu, kterou je nutno zvládnout specificky v rámci daného kontextu:

 • situace vývoje v organizacích branže
 • vybudovaná firemní kultura
 • centrální představy o hodnotě a ocenění
 • empatie působící osoby
 • rozvoj trhu a společenských poměrů

Vedení se tím stává zrcadlem a výrazem doby. Proto se musí koncepty a modely jednání přijmout jako samozřejmost hospodářských, technických a sociálních rámcových podmínek.

Mimo všechny koncepty tedy platí, že bez porozumění mnohotvárných polí působností (komplexních sociálních, komunikativních ztvárnění), tak jak je představují moderní organizace, není možné smysluplně fungovat ve vedoucích rolích. Vedoucí pracovnici 21. století mají především za úkol, se postarat o rámcové pracovní podmínky a ty ztvárnit tak, aby byl aktivován a ulehčen osobní růst.

Podstatné přitom je, posilovat účinněji interní kooperační vzory a dát tak zaměstnancům možnost participace a autonomního řešení úkolu. Instituce informací a znalostí současné doby vyžadují daleko více komunikace a synchronizace než tradičně silně hierarchicky orientované podniky. To znamená, že dosavadní hierarchie rolí bude obměněna hierarchií vědomostí.

Hypnosystemické komunikační modely nabízí v těchto souvislostech účinné, a v praxi relevantní, koncepty pro výsledně orientovanou a motivující komunikaci. Tu je také možné podpořit vrstvením cílových konfliktů a zároveň posílit o zvyšující se požadavky na osobnost vedoucích pracovníků.


Kultura vzdělávání

Všechny semináře, příp. curricula, 1. Hypnosystemického Institutu Praha sledují společnou kulturu vzdělávání, která se může popsat takto:

 • učení sleduje představu o motivaci k umožnění kreativních učebních experimentů se zvědavostí, tvůrčím duchem a připravenosti k riziku
 • učení se děje na bázi ocenění za každou jedinečnost účastníků a jejich jedinečných nápadů a kompetencí
 • učení provází úcta k dosud získanému, přitom se zde nabízí mnohostranné učební náplně, jež se využívají v seminářích, stanovisko, že nové navazuje na osvědčené a to pak může být smysluplně kombinováno s různorodými kompetencemi, které přinášejí účastníci
 • studium podporuje zásadu, že dovednosti účastníků, které až dosud byly popisovány jako deficity či „problémy“, mohou být přeloženy a využity jako možné schopnosti pro osobní rozvoj
 • učení se řídí myšlenkou, že problém, nechtěné pocity a vyjádřená kritika se mohou přeložit jako cenné informace o potřebách a naléhavostech těch, kteří komunikují (na místo zlehčování těch, o kterých se vyjadřují)
 • učení využívá zkušenosti, skrze které může oživit optimální rovnováhu mezi individuální inteligencí a podpůrnou „síťovou inteligencí“


„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.“ Jan Ámos Komenský